คลังเก็บผู้เขียน: nachailit

เฉลย

solu ch02 เงินสดและเงินฝากธนาคาร solu ch03 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ solu ch04 สินค้า – ราคาทุน solu ch05 สินค้า – วิธีอื่น solu ch06 เงินลงทุน solu ch07 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ อสังหาฯ – การได้มา solu ch08 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ อสังหาฯ – การใช้ solu ch09 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

แนวข้อสอบปลายภาค

การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของสำนักงานใหญ่และสาขา การจัดทำกระดาษทำการและงบการเงินรวมของสำนักงานใหญ่และสาขา การแปลงค่างบการเงินของสาขา และการปิดรายการในสมุดรายวันทั่วไป การบันทึกรายการลงทุนในบริษัทย่อย วิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสีย 4 ข้อ  ค่ะ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

งบการเงินรวม (บทนำ)

บช 19 จศ งบการเงินรวม บทนำ copy

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

การบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

home office and branch

ตัวแทนและสาขา copy 3.pages ประกอบการสอบ บช19 จศ 84

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงิน

วิเคราะห์งบการเงิน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

เฉลยการบ้าน (กลางภาค)

solution บทที่ 13 solution บทที่ 1 solution บทที่ 2 solution บทที่ 3 solution บทที่ 12

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น