คลังเก็บผู้เขียน: nachailit

เฉลยการบ้านบทที่ 2

เฉลยการบ้านบทที่ 3 เฉลยการบ้านบทที่ 2

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

Product quality, environmental accounting and quality performance

Product quality

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

performance evaluation using accounting variable and economic measures

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

seminar in accounting

The Construction of SME Accounting Information System accounting information as resource for business decisioning

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

เฉลย

solu ch02 เงินสดและเงินฝากธนาคาร solu ch03 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ solu ch04 สินค้า – ราคาทุน solu ch05 สินค้า – วิธีอื่น solu ch06 เงินลงทุน solu ch07 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ อสังหาฯ – การได้มา solu ch08 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ อสังหาฯ – การใช้ solu ch09 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

แนวข้อสอบปลายภาค

การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของสำนักงานใหญ่และสาขา การจัดทำกระดาษทำการและงบการเงินรวมของสำนักงานใหญ่และสาขา การแปลงค่างบการเงินของสาขา และการปิดรายการในสมุดรายวันทั่วไป การบันทึกรายการลงทุนในบริษัทย่อย วิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสีย 4 ข้อ  ค่ะ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น

งบการเงินรวม (บทนำ)

บช 19 จศ งบการเงินรวม บทนำ copy

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความคิดเห็น